Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Books

Liczba dokumentów: 57.

Aprile, Sylvie, Laurent, Maryla, Ponty, Janine (2015) Polonaises aux champs : lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises (1930-1935). Le rocher de Calliope, 7. . Numilog, Paris. ISBN 978-2-9529140-6-2

Askenazy, Szymon, Baliński, Ignacy, Bogusławska, Teresa, Dziewanowski, M.K., Grabowski, Zbigniew, Kobrzyński, Bolesław , Korzeniowski, Józef, Morcinek, Gustaw, Nowakowski, Zygmunt, Peretiatkowicz, Hanna, Skarżyński, Bolesław, Zimorowic, Szymon (1946) Dziewczyna z Champs-Élysées. Pamiętnik Wędrowca . Londyn.

Bayer, Bolesław, ed. (1906) Katechizm czyli krótki zbiór zasad religii świętej rzymsko-katolickiej do użytku wiernych zamieszkałych w dyecezyach stanowiących Prowincyę Kościelną Południowo-Brazylijską : wydanie urzędowe = Catecismo resumido da doutrina cristã para uso das dioceses da Provincia Ecclesiastica Meridional do Brasil. , Curityba.

Berrier, Marie, Hochart, Jacques (2012) Hommage aux pilotes de chasse polonais de la seconde guerre mondiale. .

Castro Nevares, José María (1939) Polonia. Tall. C. N. Kurjer Polski, Buenos Aires.

Chwałkowski, Mikołaj (1693) Singularia Quaedam Polonica. Joannis Christophori Wildil.

Ciapciak-Riedel, Krystyna Bajki babuni. .

Ciapciak-Riedel, Krystyna (1998) Mi “Pequeña Polonia”. La Segunda Guerra Mundial en los recuerdos de una niña. .

Dacka-Górzyńska, Iwona M., Górzyński, Sławomir (2023) Nagrobki i inne formy upamiętnienia polskich władców i ich rodzin we Francji od XIV do XVIII wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 978-83-286-0249-6

Dacka-Górzyńska, Iwona M., Górzyński, Sławomir, Ugniewski, Piotr (2008) Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor = Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor. Poza Krajem . Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 9788392431138

Daty, Gabriel (1933) La Constitution Polonaise. Librairie HUFFEL , Colmar.

Dziewanowski, M. K. (1945) Śląsk Opolski. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym.

Fredecensis, (1923) Szymon Kosynier : wielki bohater parański. , Curitiba.

Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2009) Polâki v Rossii : epohi i sud'by = Polacy w Rosji : epoki i losy. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-904423-06-3

Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2007) Polâki v Rossii : istoriâ i sovremennost' = Polacy w Rosji : dzieje i współczesność. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0606-0

Gralâ, H., red., Petrovskij, A. L., red., Selickij, A. I., red. (2008) Polâki v Rossii : vehi istorii = Polacy w Rosji : etapy dziejów. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0635-0

Góral, J. (1917) O miłości ojczyzny. Drukiem "Narodu Polskiego" Chicago, Chicago.

Górniak, Stanisław (1924) Racjonalna gospodarka hodowlana w Paranie. Opracowanie specjalne dla kolonistów. Odbito w tłoczni "Świtu", Kurytyba.

Jeziorowski, K., Zarychta, A. (1924) Książka do czytania dla klasy trzeciej polskich szkół w Brazylji. Nakładem Związku Zawodowego Nauczycieli Polskich Szkół Prywatnych w Brazylji, Kurytyba.

Kamler, Anna, Pietrzkiewicz, Dorota, Seroka, Katarzyna (2018) Polska i świat przez kuchnię : studia o dziedzictwie kulinarnym. , Warszawa.

Krakowiecki, Anatol (1944) Bajki biało-czerwone. Wydawnictwo "W Drodze", Jerozolima.

Kropaczew, Siergiej, Selickij, A. I. (2016) Martirolog poljakov Kubani : repressirovannye v khode "polskojj operacii" NKVD 1937–1938 gg. = Martyrologium Polaków z Kubania : represjonowani w toku "operacji polskiej" NKWD w latach 1937-1938. OOO Poligraf Jug, Majjkop. ISBN 978-5-9908723-3-2

Kuźmina, Dariusz (2004) Jakub Wujek (1541-1597) - pisarz, tłumacz i misjonarz. Seria : Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; t. 71 . Wydaw. SBP, Warszawa.

Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Les Besoins en information de la Polonia. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Varsovie. ISBN 978-83-61464-33-4

Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2011) Patrimoine polonais en France : protection, axes de recherche. Institut d'Information Scientifique et d'Etudes Bibliologiques , Varsovie . ISBN 978-83-931164-4-7

Kuźmina, Dariusz, red. , Pugacewicz, Iwona, red. (2010) Potrzeby informacyjne Polonii. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa. ISBN 9788361464327

Lakomy, Agnieszka (2011) Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950. Wydawnictwo SBP, Warszawa.

Lepecki, M. B. (1931) Na Amazonce i we wschodnim Peru. Biblioteka Iskier, 34 . Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa.

Lepecki , M. B. (1930) Opis polskich terenów kolonizacyjnych w Peru. Nakładem Naukowego Instytutu Emigracyjnego, Warszawa.

Lyp, Franciszek (1923) O immunizowaniu zboża. Oświata - Biblioteka . Odbito w tłoczni "Świtu", Kurytyba..

M, (1784) Voyage en Allemagne et en Pologne, commencé en 1776 / par M. de L.S.M.A.S.D.P. Prault, Paris.

Mickiewicz, Adam (1929) Pages Choisies. Editions Des "Amis De La Pologne", Paris.

Oxiński, Tomasz (1932) Peru. Wydawnictwo Wiesława Tomaszewskiego, Warszawa -- Poznań.

Pamiętniki emigrantów, (1939) Pamiętniki emigrantów : Ameryka Południowa = Memoires des emigrants polonais : Amerique du Sud. .

Polska Federacja Syndykatu Wolnego Górników C.F.T.C, (1961) Sprawozdanie z działalności syndykalnej (raport moralny). In: XVI Kongres Polskiej Federacji Górników C.F.T.C.- Lens, dnia 1 Października 1961 r..

Polsko-Amerykański Syndykat Kolonizacyjny, (1930) Gospodarcze i kolonizacyjne stosunki Peru ze specjalnym uwzględnieniem terenów koncesyjnych Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego we Lwowie. Nakładem Polsko-Amerykańskiego Syndykatu Kolonizacyjnego , Lwów.

Selickij, A. I. (2008) Polâki na Kubani : istoričeskie očerki = Polacy na Kubaniu : zarysy historyczne. Kubanskij gosudarstvennyj universitet, Krasnodar. ISBN 978-5-8209-0636-7

Selickij, A. I., red. (2003) Polâki v Rossii: XVII-XX vv. : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Krasnodar, 10-11 iûlâ 2002 g. = Polacy w Rosji: XVII-XX w. : Materiały miedzynarodowej konferencji naukowej Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Izdat. "Kuban'kino", Krasnodar. ISBN 5-94932-009-3

Seroka, Katarzyna (2017) Biblioteka Polska w Paryżu (1838-1871) : studium bibliologiczne. Grupa Cogito, Warszawa. ISBN 9788385534921

Sieciński, Piotr Echo z Brazylii : utwory wierszem. .

Skarszewski, Wojciech (1776) Prawdziwy Stan Duchowienstwa W Polszcze. Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości i Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa.

Skomorowski, Jan (1933) Klimat jako jeden z najważniejszych czynników przy wyborze terenów dla polskiego wychodźtwa zamorskiego. Nakładem Autora. Drukarnia Społeczna, Warszawa.

Skoryna, Jerzy (2005) Polskie ślady w Meksyku. , Miasto Meksyk.

Skrzypczak, Andrzej, red. (1996) Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-85778-56-X

Smolana, Krzysztof (1995) Los polacos en Chile = Polacy w Chile. Polska a Świat Iberoamerykański . Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Uniwersytet Warszawski - CESLA, Warszawa. ISBN 8385620214

Stańczewski, Józef (1925) Słownik portugalsko - polski kolonisty polskiego w Brazylii. Wpływ języka portugalskiego na język kolonistów polskich w Brazylii. Wydawnictwa Oświaty (10). Czcionkami Drukarni "Ludu", Kurytyba.

Suracka-Muchlińska, Maria, Strzelec-Zakrzewska, Nuna, eds. Książka pamiątkowa szkół młodszych ochotniczek. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek, Londyn.

Szczepaniak, Franciszek (1953) Raport Moralny (sprawozdanie z działalności syndykalnej). In: XII Kongres Polskiej Federacji Górników C.F.T.C. Lens 31 maja 1953 r..

Szczygielski, Andrzej, ed. (1981) Pomnik Katyński. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii, Adelaide.

Szmidt, Jadwiga (1998) Biblioteki polskie we współczesnym Londynie. Wydawnictwo SBP, Warszawa. ISBN 83-87629-06-5

Szukiewicz, Wojciech (1916) Kilka słów o pszczelnictwie. Odbitka z "Gazety Polskiej w Brazylii", Kurytyba.

Warchałowski, Kazimierz (1914) Śpiewnik polski : Zbiór pieśni narodowych, dumek i krakowiaków. Nakładem i drukiem Ksiągarni Polskiej Kazimierza Warchałowskiego, Kurytyba.

Wargowski, Władysław (oprac.) (1941) Z polskiej niwy : Zbiór pieśni polskich. , Tel-Aviv.

Wańkowicz, M. (1938) In a Polish field-hospital in 1918. .

Wójcik, Władysław (1928) Bezdomne. Obrazek sceniczny jednoaktowy z czasów wojny światowej w Polsce dla Teatrzyków Dziecięcych. Wydawnictwa T-wa Kultury Teatralnej w Brazylii. Odbito w drukarni "Świtu"., Curitiba - Paraná.

Żeromski, Stefan O żołnierzu tułaczu. Księgarnia Polska w Paryżu, Paryż.

Żurek, Adam (2023) Związki dynastyczne pomiędzy dawną Polską a dawną Rzeszą – miejsca pamięci na obszarze dzisiejszych Niemiec i Austrii. Wydawnictwo DiG, Warszawa. ISBN 978-83-286-0250-2